ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Етичні норми публікації статей

в Міжнародному науково-виробничому журналі «Економіка АПК»

1. Етика публікацій

Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» є щомісячним друкованим провідним науковим фаховим виданням економічного профілю з проблем аграрної економіки. Редакційна політика журналу заснована на принципах об’єктивності та неупередженості при відборі статей з метою їх публікації; високого рівня вимог щодо якості наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення; обов’язкового кваліфікованого незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів; колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; дотримання етичних норм у співпраці з авторами.

Ці норми обумовлені стандартами якості наукових робіт і їх викладення, прийнятими у світовому та вітчизняному науковому співтоваристві, зокрема рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, рекомендаціями Видавничого дому Ельзевір (Elsevier), а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій, редколегій і редакцій видань.

2. Процес рецензування

Редакція забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів, з дотриманням принципів академічної доброчесності.

Усі члени редакційної колегії журналу «Економіка АПК» є рецензентами. Кожна стаття проходить процес рецензування науковим експертом незалежно від етнічних, гендерних, релігійних, політичних та інших належностей авторів.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind review (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).

Рецензенти мають забезпечувати конфіденційність усіх матеріалів статті, а також повідомляти головного редактора про підозри у плагіаті та порушенні авторських прав. Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень, що повинно супроводжуватися відповідними посиланнями. Рецензент також повинен повідомляти про конфлікт інтересів, що може вплинути на його думку про рукопис статті. Персональна критика авторів не дозволяється. Якщо рецензент не впевнений у своїй компетентності розгляду запропонованого наукового питання, він має повідомити про це головного редактора.

Рецензенти надають свої висновки у письмовому вигляді, оцінюючи теоретико-методологічний рівень статті, її практичну значущість та наукову цінність. У процесі рецензування висвітлюються такі аспекти: відповідність теми статті науковому профілю журналу; актуальність проблематики статті; відповідність назви статті її змісту; логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті; достатність обґрунтування основних результатів дослідження.

Рецензенти, що одержали статтю, заповнюють типову форму і обирають один з варіантів рекомендації: рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювати; не рекомендовано до публікації.

У разі відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

Неопубліковані статті є інтелектуальною власністю авторів і не можуть бути використані без погодження з ними.

3. Етичні обов’язки редакційної колегії

Редакційна колегія журналу «Економіка АПК» забезпечує справедливу оцінку наданих статей, відповідає за якість матеріалів, що публікуються в журналі, для чого проводиться їх відбір, організовується зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх матеріалів, поданих до опублікування. Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, якщо вони не відповідають профілю або оформлені не за вимогами журналу, або авторами порушені викладені етичні норми чи повернути її на доопрацювання. В останньому випадку автор зобов’язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень редколегії або відкликати статтю.

Редакційна колегія розглядає усі рукописи неупереджено, оцінюючи кожен незалежно від расової, релігійної чи національної належності, а також місця роботи чи посади автора. Члени редакційної колегії повинні шанувати інтелектуальну незалежність авторів та забезпечувати конфіденційність усіх матеріалів, що стосуються статті, до моменту їх опублікування.

Редколегія спільно з рецензентами слідкує за виключенням випадків фальсифікації, плагіату і самоцитування, багаторазового копіювання подібної інформації в різних статтях, помилкового приписування авторства.

Головний редактор журналу разом із заступниками головного редактора і відповідальним секретарем координує роботу редакційної колегії та рецензентів. Відповідальний секретар повинен запобігати конфліктним ситуаціям між авторами, членами редакційної колегії та рецензентами.

4. Етичні зобов’язання авторів

Дослідження, що публікуються в журналі «Економіка АПК», мають здійснюватися відповідно до чинного законодавства та етичних норм наукової діяльності. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб у публікаціях подати точний звіт про проведене дослідження, а також брати участь в об’єктивному обговоренні його значущості. Автори мають бути впевнені, що підготували оригінальну роботу, яка має наукову новизну для аграрної економічної науки, що представлена стаття ніколи раніше не публікувалася в Україні або за її межами. Усі автори журналу «Економіка АПК» мають дотримуватися етичних норм журналу, правил рецензування та публікації.

Співавторами публікації можуть бути усі особи, які здійснили значний науковий внесок у представлену роботу і поділяють відповідальність за отримані результати.

Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за факт їх опублікування. Плагіат є неприпустимим. Усю запозичену інформацію (частини тексту, рисунки, таблиці, формули) необхідно належним чином цитувати та наводити посилання. Автори повинні оформити посилання на використані джерела відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Якщо бібліографічне джерело відображено кириличним алфавітом, його слід транслітерувати латинськими літерами; якщо джерело наведено англійською мовою – оформляти за міжнародним бібліографічним стандартом АРА.

Для забезпечення високого рівня розуміння й уникнення випадків неправильного трактування науковцями та іншими читачами публікацій автори мають забезпечувати необхідний рівень англійської мови у текстах статей та їх анотаціях.

Після подання публікації до друку автори мають спілкуватися з відповідальним секретарем журналу на всіх етапах рецензування та підготовки статей до друку.