ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі «Економіка АПК»

Редакційна колегія журналу приймає до друку статті українською та англійською мовами, які відповідають редакційній політиці журналу, вимогам Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України до фахових наукових статей та міжнародних наукометричних баз. Автор має право подати тільки одну статтю в один номер, раніше не опубліковану.

Стаття має бути написана на актуальну тему, мати наукову новизну та науково-практичну цінність для аграрної економічної науки, містити фундаментальні і прикладні результати наукового дослідження та їх обґрунтування відповідно до мети та завдань статті.

Вимоги до порядку оформлення та подання статті до друку:

 1. 1. Текст статті друкувати через 1,5 інтервала (до 30 рядків на сторінці); поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху і знизу – по 2 см. Тип шрифту – Times New Roman, кегель – 14 пт.

 2. 2. Текст рукопису має бути викладений за такою схемою:

 3. - індекс УДК;
 4. - JEL Classіfіcatіon (кількість – від 1 до 3 одним рядком);
 5. - ініціали та прізвище автора;
 6. - науковий ступінь, вчене звання;
 7. - назва статті;
 8. - анотація* українською та англійською мовами, яка містить стисле формулювання змісту статті, не повторюючи її назву, за такою структурою: Мета статті; Методика дослідження**; Результати дослідження; Елементи наукової новизни; Практична значущість (область застосування результатів) та Ключові слова (не менше 6-ти) (див. Приклад оформлення);
 9. - відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами: повністю без скорочень ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (назва кафедри або іншого структурного підрозділу без абревіатури), робоча поштова адреса, електронна адреса, ORCID (за наявності), контактний телефон;
 10. - далі виклад тексту статті за такими рубриками: Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями); Аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; треба виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; у цій рубриці обов’язковим є посилання (окремою групою) на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються англійською мовою із зазначенням року видання праці. Приклад: (Schumpeter, 1960); Мета статті; Методологія дослідження; Виклад основних результатів дослідження (із повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); Висновки(підсумки дослідження, пропозиції автора і перспективи подальших досліджень у даному напрямі);
 11. - Список бібліографічних посилань за алфавітом (не менше 10, але не більше 30), у т.ч. 4–6 іноземних авторів (англійською мовою), оформлений відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (див. Правила оформлення);
 12. - References (якщо бібліографічне джерело відображено кириличним алфавітом, його слід транслітерувати латинськими літерами (див. Правила оформлення); якщо джерело англійською мовою – оформляти за міжнародним бібліографічним стандартом АРА. У разі відсутності транслітерації латинськими літерами необхідна додаткова оплата послуг перекладача, яка становить 50 грн за сторінку.
 13. Праці авторів, на які є посилання в статті, позначати в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку бібліографічних посилань.
 14. Шановні автори! Рекомендуємо при написанні статей опрацьовувати наукові публікації учених за останні 5-10 років, що друкуються в найбільш цитованих міжнародною спільнотою виданнях, включених до баз Scopus та Web of Science, які висвітлюють дослідження у сфері аграрної економіки та сільського господарства.
 15. 3. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Рисунки виконуються за допомогою спеціального редактора Microsoft Excel та вставляються в текст як об’єкт, в чорно-білому зображенні (спосіб заливки в діаграмах – штриховий); формули подаються курсивним шрифтом. Автор статті обов’язково наводить джерело інформації після кожного рисунка і таблиці.

 16. 4. Аспіранти на першій сторінці статті у виносці вказують прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, який обов’язково дає рецензію на статтю, його науковий ступінь та вчене звання.

 17. 5. Рукопис статті супроводжується рецензією із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, посади та місця роботи рецензента, завіреною печаткою.

 18. 6. Редакція забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів, з дотриманням принципів академічної доброчесності, зберігаючи авторську стилістику та головні висновки. За зміст та інформаційне наповнення статті відповідальність несе автор.

 19. 7. Статті, не оформлені за вимогами журналу, редакцією не розглядаються!

 20. Вартість друку однієї сторінки авторського оригіналу статті – 50 грн; додатково сплачується 150 грн (присвоєння DOI). Вартість авторського примірника – 100 грн.

_________________

* Якщо стаття подається українською мовою, вона супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо стаття подається англійською мовою, вона супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32, підпункт 4 пункту 6).

** Автор подає перелік використаних методів дослідження. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту статті, а стисло і змістовно, визначаючи, що досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.