ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11.005 (477)
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Основные приоритеты государственной поддержки развития материально-технической базы аграрных предприятий / Михайлов Н.Г. // Экономика АПК. - 2018. - № 1 - С. 53

Цель статьи - обоснование направлений совершенствования материально-технической базы аграрных предприятий на основе определения основных приоритетов государственной поддержки развития их материально-технической базы. Методика исследования: методы - статистически-экономический, расчетный, сравнительного анализа. Результаты исследования. Определена роль государства в увеличении оснащенности сельского хозяйства основными производственными средствами с учетом достижений научно-технического прогресса, что ускорит решение важных задач по дальнейшей интенсификации производства, будет способствовать внедрению в аграрных предприятиях прогрессивных технологий, повышению производительности труда. Исследование финансирования государственных программ и бюджетного финансирования Украины свидетельствует, что государственные расходы на программы по содействию инновационно-инвестиционному развитию, такие как продуктовая поддержка, а также сельскохозяйственные научные исследования и разработки являются важнейшими движущими силами развития сельского хозяйства и обеспечения его конкурентоспособности. Элементы научной новизны. Раскрыта и обоснована важность формирования институционального обеспечения и государственной поддержки материально-технической базы аграрных предприятий с предложением их модернизации через взаимосвязанные инструменты государственного, рыночного и совместного регулирования. Практическая значимость. Внедрение результатов исследования обеспечит повышение эффективности использования материально-технической базы аграрных предприятий. Табл.: 1. Илл.: 1. Библиогр.: 12.
Ключевые слова: материально-техническая база, основные средства, материальные ресурсы, модернизация, государственная поддержка

Список использованных источников

 1. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства” від 15 липня 2005 р. № 587 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва” від 1 березня 2017 р. № 130 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF.
 3. Звіт про виконання Державного бюджету України, станом на 1 січня 2014 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.
 4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : від 02.12.2010 р. № 2755-VI. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Про збір та розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 587-XIV (із змінами та доп.) // Відом. Верхов. Ради України - 1999. - № 20-21. - С. 191.
 6. Про порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства у вигляді 1-% відрахувань від реалізації алкогольних напоїв та пива [Електронний ресурс] : наказ Мінагрополітики та Міністерства фінансів від 21 травня 2004 р. № 178/346. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.
 7. Основи ефективного ведення виробничої діяльності в галузі хмелярства України : наук.-метод. рекомендації / [Дідківський М. П., Рудик Р. І. , Приймачук Т. Ю. та ін.]. - Житомир : Рута, 2013. - 60 с.
 8. Пивна та хмелева галузі України: кон’юнктура та інтеграція : [монографія] / Р. І. Рудик, Т. Ю. Приймачук, Т. Ю. Сітнікова [та ін.] ; за ред. Ю. І. Савченка. - Житомир : ФОП Мальцева О.Ю., 2014. - 96 с.
 9. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. - 2014. - № 7.- С. 92-99.
 10. Методичні рекомендації з експертної оцінки майна в підприємствах АПК / [Підлісецький Г. М., Герун М. І., Могилова М. М. та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ УААН, 2005. - 220 с.
 11. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О. В., Герун М. І., Могилова М. М. та ін.] - К.: ННЦ „ІАЕ”, 2016. - 60 с.
 12. Прогнозування виробництва продукції рослинництва та його ресурсне забезпечення в Україні / С. М. Кваша, М. М. Ільчук, І. А. Коновал, М. М. Федюшко. - К. : ННЦ ”ІАЕ“, 2013. - 244 с.
Читать статью: eapk_2018_01_p_53_59.pdf